29 ธ.ค. 2564 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงฯ

โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน
กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงไทยบ้านคลองปีกเหนือ
ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม ม.1 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช