ประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิจัย

ประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565

ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2