ความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศศิพัชร บุญขวัญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ