ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวัตร ภูธรภักดี ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมธาวัตร ภูธรภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564