ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง ศรีนวลปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป