ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุคนธ์ ไชยเดช เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล"คนดีศรีมหาชัย" ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุคนธ์ ไชยเดช เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล"คนดีศรีมหาชัย" ประจำปี 2564