ขอแสดงความยินดีกับ คุณพวงรัตน์ วิชัยดิษฐ์ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล"ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน" ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ คุณพวงรัตน์ วิชัยดิษฐ์ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล"ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน" ประจำปี 2564