ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกวรรณ สัจมาศ ที่ได้รับรางวัล "นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น"

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกวรรณ สัจมาศ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับรางวัล "นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น" เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครบรอบปีที่ 65 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565