ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกวรรณ สัจมาศ ที่ได้รับทุนการศึกษา "ผู้นำนักศึกษา" จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกวรรณ สัจมาศ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ได้รับทุนการศึกษา "ผู้นำนักศึกษา" จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครบรอบปีที่ 65 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565