ผลการพิจารณาผลงานแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices) คณะวิทยาการจัดการ


ผลการพิจารณาผลงานแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices) คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เรื่อง การบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ

 

ด้านการเรียนการสอน

เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หลักสูตรบริการะุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

 

ด้านพัฒนานักศึกษา

เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านวิชการวิชาชีพและงานวิจัยของนักศึกษา

หลักสูตรบริการะุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

 

ด้านการบูรณาการงานตามพันธกิจ

เรื่อง การพัฒนาทักษะนักสื่อสารชุมชนเล่าเรื่องขนมลา โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจวิจัย บริการวิชาการและทำนุศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต