รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (NSTRU Quality Award) ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

(NSTRU Quality Award)  ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

 1. โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม
ทุกตัวบ่งชี้สูงสุด และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51 ของแต่ละคณะ ดังนี้

     คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (คะแนน 4.11)

 2. เกียรติบัตรสำหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing สูงสุด 
ของแต่ละคณะ  ดังนี้ 

     คณะวิทยาการจัดการ  ได้แก่  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ร้อยละ 99.25)

 3.เกียรติบัตรสำหรับคณะที่มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing สูงสุด 

         ได้แก่  คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 99.75)