สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modelling : SEM)" จำนวน 5 รุ่น

        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่าย 7 สถาบันภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modelling : SEM)" จำนวน 5 รุ่น คือ

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 มีนาคม 2565
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 12-13 มีนาคม 2565
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565
 • รุ่นที่ 5 วันที่ 26-27 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 

 • รุ่นที่ 1-2 เปิดเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาคีเครือข่าย 7 สถาบัน (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  สามารถสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3KapE0k

 • รุ่นที่ 3-5 บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 990 บาท/ท่าน (สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)
  สามารถสมัครได้ที่ : https://bit.ly/358mR81

 • ปิดรับสมัครก่อน 1 สัปดาห์ สำหรับการอบรมในแต่ละรุ่น
 • ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมจำนวนไม่ถึง 10 ท่าน/รุ่น ทางผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดการอบรม โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบ

การชำระเงินลงทะเบียน สำหรับรุ่นที่ 3-5 บุคคลทั่วไป

ค่าลงทะเบียนท่านละ 990 บาท
โดยโอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 816-0-61238-9
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดหัวอธฐ

หรือสแกน QR Code ในการสมัครได้ที่นี่ 

     
สมัครเข้าร่วมอบรม
รุ่นที่ 1-2
  สมัครเข้าร่วมอบรม
รุ่นที่ 3-5

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ดร.อรพินท์ บุญสิน     โทร. 082-4881131

 


พิมพ์