ผศ.สุชาดา การะกรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 
     
904 904 904
รศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อ.จรุ ถิ่นพระบาท
รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.โสภณ ชุมทองโด
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
     
904 904 904
ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
อ.นิภารัตน์ นักตรีพงศ์
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและโครงการเครือข่าย
อ.ศศิพัชร บุญขวัญ
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
     

พิมพ์