ผศ.สุชาดา การะกรณ์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 
     
904 902 999
ดร.โสภณ ชุมทองโด
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
อ.จรุ ถิ่นพระบาท
รองคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อ.ศศิพัชร บุญขวัญ
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
904   998
ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
 
อ.นิภารัตน์ นักตรีพงศ์
 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ
     

พิมพ์