ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่่อไปนี้ติดต่อ ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด

1.นางสาววิลาสินี  สอาดนัก   

2.นางสาวชลิตา   พรหมจรรย์

หมายเหตุ  นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ให้นำใบเปลี่ยนชื่อมาส่งที่ฝ่ายทุนการศึกษา ด่วนที่สุด


พิมพ์