เชิญร่วมงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ


พิมพ์