ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2565

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท/ปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

  1. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
  2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
  4. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน ซึ่งมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี หรือขาดบุพกาโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
  5. เป็นผู้มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย
  6. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. แบบฟอร์มประวัติผู้รับทุนการศึกษา พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
  3. ใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกกษาล่าสุด

การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

  1. สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ ใบสมัครทุนการศึกษา

กำหนดขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้ - 26 กันยายน พ.ศ.2565

ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้

 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : ใบสมัครทุนการศึกษา


พิมพ์