ประกาศ การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี แต่ต้องชำระค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 18 ส.ค.2557

 บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้สำรวจรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนตามกำหนดดังกล่าวมีจำนวนมาก จึงประกาศให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ณ ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 ท่านั้น โดยต้องเขียนคำร้องเป็นรายกรณี ตามบันทึกข้อความแนบท้ายฉบับนี้


พิมพ์