ส่งหลักฐานการเบิกเงินโครงการไครมาส 1

เรียน รองคณบดี/ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร
คณะใคร่ความอนุเคราะห์ให้ท่านสำรวจโครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 1 หากหลักสูตรใดสายังไม่ได้ดำเนินการ ขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่าวน ขณะได้เลยไตรมาส 1 มาแล้ว คณะขอให้ท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 มกราคม นีั พร้อมรายงานผลกิจกรรมส่งพร้อมชุดเบิก


พิมพ์