ประกาศการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  แก้วสีนวล ครบวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 15 กันยายน 2557 เพื่อให้กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ จึงประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และรายละเอียดตามเอกสารแนบ


พิมพ์