ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้คณะวิทยาการจัดการการ  ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รอบการประเมินครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557 นั้น  ในการนี้คณะวิทยาการจัดการใคร่ขอให้ท่านจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบดังกล่าว ตามเอกสารแนบ ตามลิ้ง http://manage.nstru.ac.th/newsite/index.php/download#


พิมพ์