ให้อาจารย์ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2557

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ซึ่งในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดให้มีการเรียนการสอน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไม่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษในเทศกาลวันหยุดปีใหม่

ดังนั้น เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อาจารย์ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนมาปฏิบัติราชการ ในวันที่ 29-30 ธันวาคม 2557 ตามปรกติ


พิมพ์