ประกาศผลเรียงความ พ่อในดวงใจของฉัน

ประกาศผลการประกวดเรียงความ "พ่อในดวงใจของฉัน"

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ "พ่อในดวงใจของฉัน" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่งผลงานเข้าประกวด บัดนี้คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการส่งผลงานให้กรรมการพิจารณาให้คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

นายพงศกร  หนูแก้ว

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   เงินรางวัล 1,500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวณิชารีย์  สุทธิภิบาล

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวพนิดา  ธานินพงศ์

 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท  พร้อมเกียรติบัตร

นายธีระชัย  มากสังข์


พิมพ์