การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติทั่วไป

1.นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และต้องเป็นนักศึกษาดีเด่น
2.นักศึกษาพิการ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น

คุณลักษณะพื้นฐาน

1.การศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2.การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน นักศึกษาต้องเป็นผู้สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สุขภาพอนามัย นักศึกษาต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย และมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
4. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักประหยัด อดออม และใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้นำ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม นักศึกษาต้องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน

กิจกรรมและผลงานดีเด่น

นักศึกษาต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพที่ยอมรับต่อสังคม แสดงออกถึงคุณธรรม ความดีงามและสร้างสรรค์ ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม ความโดดเด่นของผลงาน และความยากของผลงาน(หรือข้อจำกัดของสภาพความพิการที่จะทำให้งานสำเร็จ)


พิมพ์