บทนิยาม "ผู้ปฏิบัติงาน"

บทนิยามของ "ผู้ปฏิบัติงาน" ในการลงคะแนนเพื่อสรรหาผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการสรรหาคณบดี


พิมพ์