แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ตามที่นางลดาวัลย์  แก้วสีนวล ครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557  ทำให้รองคณบดีพ้นจากตำแหน่งด้วย นั้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนรองคณบดีดังนี้

 

1. นางสุชาดา  การะกรณ์          ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

                                          รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. นายโสภณ  ชุมทองโด          ตำแหน่งอาจารย์

                                          รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3. นายจรุ  ถิ่นพระบาท             ตำแหน่งอาจารย์

                                          รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2558  เป็นต้นไป  แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558

 

 

(รองศาสตราจารย์วิมล  ดำศรี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


พิมพ์