รับสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (กลุ่มที่ ๒ สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดให้มีการรับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติดี และศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนหรือสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอความอนุเคราะห์จากหลักสูตรประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษาทราบ และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาสาขาที่ขาดแคลน ตามหลักสูตรที่เป็นความต้องการของพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมกับเอกสารใบสมัครขอรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๒ (กลุ่ม ๒) เพื่อจะได้นำส่งไปยังกองพัฒนานักศึกษาต่อไป ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘


พิมพ์