อบรมการสังเคราะห์เนื้อหาเพื่อใช้ในการเขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

ด้วยคณะจะจัดอบรมการสังเคราะห์เนื้อหาเพื่อใช้ในการเขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ให้กับ คณาจารย์ในคณะและผู้สนใจจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสนาะ ติเยาว์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการโดยตรง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม ในการนี้ คณะจึงขอให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับอาจารย์ท่านใดที่กำลังทำผลงานขอให้นำเอกสารของท่านมาด้วย เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจประเมินเบื้องต้น


พิมพ์