ส่งผลการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.)และบัณฑิตศึกษา

ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้ผู้สอนได้รับความสะดวก และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประสานกำหนดการส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ(กศ.บป.)และบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดส่งผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 


พิมพ์