ฝึกอบรม หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ในวันที่ 22-24 เมษายน 2558 ณ เขใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ


พิมพ์