การสรรหาคณะกรรมการติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

การสรรหาคณะกรรมการติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จึงจัดส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา ตามเอกสารแนบ


พิมพ์