ทุนรัฐบาลจีน 16 ธันวาคม 2564
ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล 13 ธันวาคม 2564
ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและจีน 09 ธันวาคม 2564
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีการศึกษา 2563 19 มกราคม 2564
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 19 มกราคม 2564
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาโดยมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2564 19 มกราคม 2564
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจําปีการศึกษา 2563 02 กันยายน 2563
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2563 26 สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศทุนสนับสนุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" 29 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) 27 ธันวาคม 2562