ความภาคภูมิใจ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้รับเกียรติบัตร รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการการเรียนการสอน เรื่อง การจัดการเชิงบูรณาการ กับการทำงานด้านธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการพัฒนานักศึกษา เรื่อง การนำเสนอบทความวิจัยของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการบูรณาการงานตามพันธกิจ เรื่อง กลยุทธการบริหารการบูรณาการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับคณะทำงานแผนการวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปบนฐานอัตลักษณ์ เขา ป่า นา เล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยนวัตกรรมและการจัดการสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร หลักสูตรที่มีผลดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม ทุกตัวบ่งชี้สูงสุดของแต่ละคณะ และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51 (คะแนน 4.15)
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อ.พรศิลป์ บัวงาม อ.อุทุมพร ศรีโยม อ.วราพร กาญจนคลอด อ.พัทธนันท์ อธิตัง อ.กุลวดี จันทร์วิเชียร และอ.เตชิตา สุทธิรักษ์ ที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Scroll to Top
hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle erotik film izle deneme bonusu duşakabin duşakabin temizliği hack forum perabet türk ifşa marsbahis betkom