ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาการจัดการ

พัฒนาการของคณะและการเปิดสอนหลักสูตร

                            หลังจากที่กรมการฝึกหัดครูได้เสนอพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอปรับบทบาทวิทยาลัยครูให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ สนองต่อความต้องการในการพัฒนาสังคม โดยการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาการอื่นทดแทนการลดปริมาณการผลิตครูตามนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2527 โดยกำหนดให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาสาขาวิชาอื่นตามความต้องการของท้องถิ่น  ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูเปลี่ยนบทบาทใหม่จากที่เคยผลิตบุคลากรสายครูมาอย่างต่อเนื่อง หันมาเปิดสอนในสายวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกศาสตร์หนึ่ง

                               ในการวางรากฐานการบริหารและการจัดการเรียนการสอนสายวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการราชภัฏนครศรีธรรมราช  ได้มีการพัฒนาการตามลำดับต่อไปนี้

พ.ศ. 2528

สถาบันจัดตั้งหน่วยงานรองรับ คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคาร 3 ชั้น 2 พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรสายครูสนองหลักสูตรสายวิชาชีพเป็นการเร่งด่วน  ในสาขาวิชาเอกการสหกรณ์ การคณะงาน และวารสารศาสตร์และ  การประชาสัมพันธ์ ภายใต้การบริหารงานของนายเชาวน์ ทับทิมทอง หัวหน้าคณะวิทยาการจัดการ โดยเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี ภาคปกติ

พ.ศ. 2529

สถาบันยุบโครงการให้การศึกษาและฝึกอบรมครูและบุคลากรการศึกษาประจำการ (อคป.) เปิดสอนโครงการใหม่ คือ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ขึ้น คณะวิทยาการจัดการได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญา วิชาเอกการสหกรณ์ภาค กศ.บป. ร่วมโครงการปีนี้ด้วย แต่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เปิดสอนหลักสูตรวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. (แต่หลักสูตรนี้ในภาคปกติยุบเลิกไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537)

พ.ศ. 2532

เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือ การจัดการทั่วไป ภาคปกติ และเปิดสอบภาค กศ.บป. เมื่อ พ.ศ.2534 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2533

เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือ การบริหารธุรกิจ อนุปริญญา 2 ปี  ทั้งภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป.  และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2534

เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือ นิเทศศาสตร์ 4 ปี โดยเริ่มเปิดสอนภาค กศ.บป. ส่วน
ภาคปกติ เปิดสอนปี 2535

พ.ศ. 2537

เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือบริหารธุรกิจหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ส่วนภาค กศ.บป.
เปิดสอนในปี 2542

พ.ศ. 2541

คณะวิทยาการจัดการราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ออกแบบสำรวจความต้องการของท้องถิ่นในเขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าประชาชนมีความต้องการให้สถาบันเปิดศูนย์บริการให้การศึกษาแก่ประชาชนถึงระดับปริญญาตรี ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะที่ความต้องการของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสถาบันได้เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ โรงเรียนนครพณิชยการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 เริ่มลดลงโดยนักศึกษาประสงค์จะเรียนในสถาบันมากกว่า เพราะการคมนาคมสะดวกขึ้น และระยะทางไม่ไกล ซึ่งนักศึกษาที่ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนนครพณิชยการเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทั้งหมด 700 คน ดังนั้นในปีพุทธศักราช 2542  สถาบันจึงได้ย้ายนักศึกษาศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนนครพณิชยการเข้ามาเรียนในสถาบัน และเปิดศูนย์ให้การศึกษาที่โรงเรียนทุ่งสงขึ้นรองรับแทน  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2542 เป็นต้นมา เริ่มแรกที่เปิดศูนย์ให้การศึกษา ณ โรงเรียนทุ่งสง มีนักศึกษา 387 คน แต่ในการจัดการเรียนการสอนบริการทางวิชาการแก่ประชาชนที่ โรงเรียนทุ่งสงมีอุปสรรคในเรื่องสถานที่เรียนมาตั้งแต่ต้น เพราะสภาพแวดล้อมของสถานที่เรียนไม่เอื้ออำนวยแก่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเท่าที่ควร สถาบันจึงได้ประสานกับเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นองค์การบริหารท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่และศักยภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ในการจัดการศึกษาให้แก่ท้องถิ่นได้ถึงระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนระหว่างคณะวิทยาการจัดการราชภัฏนครศรีธรรมราชและเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเกิดขึ้น ภายใต้โครงการย่อย 3 โครงการ สถาบันจึงย้ายศูนย์ให้การศึกษามาบริการการศึกษาแก่ประชาชนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2543 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันศูนย์ให้การศึกษาแห่งนี้ได้ปิดตัวแล้ว

พ.ศ. 2542

เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 ปี ทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.

พ.ศ. 2544

เปิดสอนหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร คือการจัดการคณะงาน  ระดับอนุปริญญา  และหลักสูตร
การบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจบริการ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และหลักสูตร 2 ปีหลังอนุปริญญา ภาค กศ.บป.

พ.ศ. 2546

เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และหลักสูตร 2 ปี หลังอนุปริญญา ภาค กศ.บป. และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 ปีหลัง ภาคปกติ

พ.ศ. 2551

เปิดหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือ การบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 4 ปีภาคปกติ และ
ภาค กศ.บป. สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการเป็นผู้นำ

พ.ศ. 2554

เปิดหลักสูตรใหม่นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อสารแบบบูรณาการ

พ.ศ. 2555

เปิดหลักสูตรใหม่บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการจัดการโรงแรม

พ.ศ. 2558

เปิดหลักสูตรใหม่บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจค้าปลีก

พ.ศ.2560

หลักสูตรปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

พ.ศ.2562

คณะวิทยาการจัดการได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานคณะ และห้องพักอาจารย์ จากอาคาร 2 ไปยังอาคารพรหมโยธี

พ.ศ.2564

หลักสูตรทั้ง 9 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ตามขั้นตอนการนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตร

พ.ศ. 2565

เปิดหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล  และหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

                             การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการได้รับช่วงสืบสานเจตนารมณ์ในการพัฒนาคณะมาตามลำดับ

                           ผู้บริหารแต่ละสมัยทำหน้าที่บริหารงาน พัฒนาการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนการสอน  ตลอดจนอาคารสถานที่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัด

                     การเปิดหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา  สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งมีตัวบ่งชี้แสดงให้เห็น คือ แต่ละปีมีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเรียนในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาการจัดการเป็นจำนวนมาก ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahisgirtr