ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

คุณธรรม นำความรู้ สู่การจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (VISION)

 “เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตนักประกอบการระดับภูมิภาค และต้นแบบด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

เอกลักษณ์

คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นบริการวิชาการ สืบสานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ์

บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการเป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ

พันธกิจ (MISSION)

  1. พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  2. การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
  4. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัฒนธรรมองค์กร (ORGANIZATION CULTURE)

เป็นองค์กรมีพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาศัยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน มีการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกันและให้ความสำคัญแก่กระบวนการการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อนำองค์กรสู่องค์กรที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพตามศาสตร์ และพร้อมสู่การแข่งขันในระดับสากล

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahis