ภาพกิจกรรม

8 ธ.ค. 2566 บ.ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด เข้าพบผู้บริหารและประธานหลักสูตรเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ เกี่ยวกับดารเตรียมนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานผ่านการบรรยายเขียนเรซูเม่ เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา
23 มิ.ย. 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
20 มิ.ย. 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
14 มิ.ย. 2566 หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
นักศึกษา ภาค กศ.บป.รุ่น 63 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่องาน ชวนพี่ ชวนน้อง ล่องหลาดราชภัฏฯ
9-12 กุมภาพันธ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
27 ม.ค. 2565 คณบดี รองคณบดีและบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกิจกรรม ทบทวนเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ธันวาคม 2565 ดร.โสภณ ชุมทองโด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่1/2565 และวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
23 พ.ย. 2565 คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
19 ตุลาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์การนำเสนอทีมนาวาเครื่องแกง โดยทีมจากคณะวิทยาการ
13 ตุลาคม 2565 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565
13 ตุลาคม 2565 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565
Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahisgirtr