หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

Doctor of Communiction Arts (Digital Communication innovation )

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  นิเทศศาตรดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล)  
                                 ชื่อย่อ    :  นศ.ด. (นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล)
          ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Doctor of Communication Arts (Digital Communication innovation)
                                  ชื่อย่อ   :  D.Com.Arts. (Digital Communication innovation)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

การจัดการเรียนการสอน

          ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน
          ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – มีนาคม
          ภาคฤดูร้อน           เดือนเมษายน – พฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1
               1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
               2. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ในระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรณีผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการเข้าทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความทางภาษาอังกฤษ
               3. รับนักศึกษาเทียบโอน                

หลักสูตร

          หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล เป็นหลักสูตร ที่ใช้ภาษาไทย นักศึกษาสามารถทำ
ดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
แผนการศึกษา 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และแบบ 2.1

โครงสร้างหลักสูตร

          แผนแบบ 1.1
                หมวดเฉพาะด้าน
                วิชาบังคับ – หน่วยกิต
                วิชาเลือก  (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
                หมวดดุษฎีนิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
                รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ 1.1 48 หน่วยกิต
                หรือเพิ่มเติมรายวิชาเสริมเฉพาะกรณีไม่สามารถเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหมวดวิชาเสริม
                ภาษาอังกฤษ  (ไม่นับหน่วยกิต)
          แผนแบบ 2.1
                วิชาสัมพันธ์  6 หน่วยกิต
                หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
                วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต
                หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
                หมวดดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต
                รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ 2.1 48 หน่วยกิต

อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahisgirtr