หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล

Master of Communiction Arts (Digital Communication innovation )

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล)
                                 ชื่อย่อ    :  นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล)
          ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม  :  Master of Communication Arts (Digital communication innovation)
                                 ชื่อย่อ    :  M.Com.Arts. (Digital communication innovation)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

การจัดการเรียนการสอน

          ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน
          ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – มีนาคม
          ภาคฤดูร้อน           เดือนเมษายน – พฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรองมาตรฐานการศึกษา
          2. เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตร

          หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล มีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 2 แผน
คือ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข

โครงสร้างหลักสูตร

          แผน ก แบบ ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) จำนวนหน่วยกิตรวมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้  
                           หมวดวิชาสัมพันธ์         ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
                           หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
                           วิชาบังคับ                     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
                           วิชาเลือก                       ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
                           หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                     12 หน่วยกิต
                           หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36     
          แผน ข (เรียนรายวิชาและทำรายงานการค้นคว้าอิสระ) จำนวนหน่วยกิตรวมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
                           หมวดวิชาสัมพันธ์          ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต
                           หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
                           วิชาบังคับ                      ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
                           วิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
                           หมวดการค้นคว้าอิสระ                       6 หน่วยกิต
                           หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 6 หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahisgirtr