สาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) บธ.บ. (การจัดการ)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และภาคพิเศษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้บริหาร นักจัดการ นักวางแผน
  • ผู้ประกอบการ เช่น เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจแฟรนไชน์ เจ้าของธุรกิจออนไลน์
  • พนักงานในองค์กรภาครัฐ เช่น พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานกรมสรรพากร ฯลฯ
  • พนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานการไฟฟ้า พนักงานธนาคาร ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

            มุ่งสร้างนักจัดการ บูรณาการองค์ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่สากล

ช่องทางติดต่อ

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahis