สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ) บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ธุรกิจโรงแรม เช่น พนักงานบริการส่วนหน้า พนักงานแม่บ้าน พนักงานครัว
  • พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • ธุรกิจนำเที่ยว
  • ธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานประชาสัมพันธ์
  • ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. สาขาการโรงแรมและบริการ สาขาการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือเทียบเท่า
  • ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

            รักงานบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน

ช่องทางติดต่อ

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahisgirtr