หลักสูตรบัญชี

Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต บช.บ

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ด้านการจัดทำบัญชี ได้แก่ พนักงานบัญชร สมุห์บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เจ้าของหรือผู้บริหารสำนักงานบัญชี
  • ด้านการสอบบัญชี ได้แก่ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้าของหรือผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบบัญชี
  • ด้านการบัญชีบริหาร ได้แก่ พนักงานัญชีต้นทุน
  • ด้านการภาษีอาการ ได้แก่ พนักงานบัญชีภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
  • ด้านการวางระบบบัญชี ได้แก่ ผู้วางแผนระบบบัญชี
  • ด้านการศึกษาเทคโนโลยีทางการบัญชี ได้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา
  • ด้านตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

        วิชาชีพบัญชีล้ำเลิศ คุณธรรมเป็นหนึ่ง เข้าถึงเทคโนโลยี เป็นที่พึ่งของชุมชน

โครงสร้างหลักสูตร

ช่องทางติดต่อ

Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahis