สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

Bachelor of Business Administration Program in Digital Business Computer

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และภาคพิเศษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ภาครัฐและภาคเอกชน
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ธุรการในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอร์ฟแวร์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
 • ผู้ปฏิบัติงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์และระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือมัลติมีเดีย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

            ความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญเทคโนโลยี ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ มุ่งชุมชนที่ยั่งยืน
Scroll to Top
hacklink al duşakabin fiyatları fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle erotik film izle duşakabin hack forum marsbahis marsbahis marsbahis